nazi
01 آذر 1401 - 19:04

محتواهای مورد بازبینی ساترا نشانه‌گذاری می‌شوند

رییس ساترا گفت: درصدد هستیم محتواهایی که مورد بازبینی ساترا قرار گرفته‌اند را با قرار دادن یک نشان مشخص کنیم. سعید مقیسه رییس ساترا روز گذشته مهمان بخش خبری ساعت 10 شبکه خبر بود. حمیدرضا مدقق، میزبان این بخش خبری درخصوصنظارت بر محتوای رسانه‌های صوت‌و تصویر فراگیر در فضای مجازی، دریافت گزارش‌های مردمی، بسته‌های حمایتی ساترا از رسانه‌ها،جزئیات پخش مسابقات فوتبال جام جهانی و سایر موضوعات این حوزه با مقیسه به گفت‌وگو نشست. سعیدمقیسهرییسساتراروزگذشتهمهمانبخشخبریساعت10شبکهخبربود.حمیدرضامدقق،میزباناینبخشخبریدرخصوصنظارتبرمحتوایرسانه‌هایصوت‌وتصویرفراگیردرفضایمجازی،دریافتگزارش‌هایمردمی،بسته‌هایحمایتیساتراازرسانه‌ها،جزئیاتپخشمسابقاتفوتبالجامجهانیوسایرموضوعاتاینحوزهبامقیسهبهگفت‌وگونشست.رییس ساترا در ابتدای این گفت‌وگو درباره چگونگی بازبینی آثار منتشر شده در رسانه‌های صوت‌و تصویر فراگیر بیان کرد: ساترا وظیفهتنظیم مقررات و نظارت و صدور مجوز برای این رسانه‌ها را بر عهده دارد. موضوع ممیزی یا نظارت بر محتوا در چند مرحله به انجاممی‌رسد. یکی در مرحله صدور مجوز ساخت است یعنی زمانی که یکی از تولیدکنندگان محتوا، متقاضی تولید یک سریال یا برنامه است؛در این مرحله فیلمنامه یا طرح برنامه بعد از ارائه در شورای مربوطه مورد بررسی قرار می‌گیرد، ایرادهای احتمالی بیان می‌شود و اگرنیاز به مشاوره با کارگردان‌های خبره این کار‌ وجود داشته باشد، این کار نیز انجام خواهد شد و در نهایت مجوزهای ساخت صادرمی‌شوند. رییسساترادرابتدایاینگفت‌وگودربارهچگونگیبازبینیآثارمنتشرشدهدررسانه‌هایصوت‌وتصویرفراگیربیانکرد:ساتراوظیفهتنظیممقرراتونظارتوصدورمجوزبرایاینرسانه‌هارابرعهدهدارد.موضوعممیزییانظارتبرمحتوادرچندمرحلهبهانجاممی‌رسد.یکیدرمرحلهصدورمجوزساختاستیعنیزمانیکهیکیازتولیدکنندگانمحتوا،متقاضیتولیدیکسریالیابرنامهاست؛دراینمرحلهفیلمنامهیاطرحبرنامهبعدازارائهدرشورایمربوطهموردبررسیقرارمی‌گیرد،ایرادهایاحتمالیبیانمی‌شودواگرنیازبهمشاورهباکارگردان‌هایخبرهاینکار‌وجودداشتهباشد،اینکارنیزانجامخواهدشدودرنهایتمجوزهایساختصادرمی‌شوند.وی افزود: مرحله دیگری از نظارت بعد از تولید محتواست. در این مرحله آثار تولید شده به‌منظور تطبیق با محتوایی که قرار بوده به تولیدبرسد یا تولیداتی که به شکل تامینی تهیه شده‌اند مانند فیلم‌های خارجی دوبله شده، در شورای دیگری توسط بازبین‌ها مورد بررسی قرارمی‌گیرند و در پایان مجوز آنها صادر خواهد شد. ویافزود:مرحلهدیگریازنظارتبعدازتولیدمحتواست.دراینمرحلهآثارتولیدشدهبه‌منظورتطبیقبامحتواییکهقراربودهبهتولیدبرسدیاتولیداتیکهبهشکلتامینیتهیهشده‌اندمانندفیلم‌هایخارجیدوبلهشده،درشورایدیگریتوسطبازبین‌هاموردبررسیقرارمی‌گیرندودرپایانمجوزآنهاصادرخواهدشد.مقیسه در ادامه عنوان کرد: نوع دیگری از نظارت مربوط به شروع کار سکوی انتشار محتوا در فضای مجازی است که در این مورد، سکومجوز آغاز به کار خود را از ساترا دریافت می‌کند. با توجه به سوابق سکو و توانمندی مسئولان آن، دوره‌های آموزشی برای آنها برگزارخواهد شد و در مقاطع مختلف نسبت به عملکرد صحیحی که دارند رتبه‌بندی می‌شوند. حمایت‌های سازمان صدا و سیما و ساترا ازسکوها، مبتنی بر همین نظام رتبه‌بندی است. مقیسهدرادامهعنوانکرد:نوعدیگریازنظارتمربوطبهشروعکارسکویانتشارمحتوادرفضایمجازیاستکهدراینمورد،سکومجوزآغازبهکارخودراازساترادریافتمی‌کند.باتوجهبهسوابقسکووتوانمندیمسئولانآن،دوره‌هایآموزشیبرایآنهابرگزارخواهدشدودرمقاطعمختلفنسبتبهعملکردصحیحیکهدارندرتبه‌بندیمی‌شوند.حمایت‌هایسازمانصداوسیماوساتراازسکوها،مبتنیبرهمیننظامرتبه‌بندیاست.رییس ساترا درخصوص تعداد رسانه‌های صوت‌و تصویر فراگیر که تاکنون مجوز فعالیت خود از این سازمان دریافت کرده‌اند، گفت: حدود300 رسانه تا به‌حال از ساترا مجوز گرفته‌اند که این 300 سکو رقمی بالای 80 درصد بازار را به خود اختصاص داده‌اند. رییسساترادرخصوصتعدادرسانه‌هایصوت‌وتصویرفراگیرکهتاکنونمجوزفعالیتخودازاینسازماندریافتکرده‌اند،گفت:حدود300رسانهتابه‌حالازساترامجوزگرفته‌اندکهاین300سکورقمیبالای80درصدبازاررابهخوداختصاصداده‌اند.وی درباره نحوه دریافت نکات و انتقادات کاربران سکوها خاطرنشان کرد: ما دارای دو نوع رسانه ناشرمحور و کاربرمحور هستیم. مسئولان هر دو نوع این رسانه موظف هستند، زمینه گزارش‌های مردمی را فراهم آورند. بنابراین بایستی به طور حتم رسانه این امکان رافراهم کند تا به عنوان مثال برای گزارش مشاهده محتوای منتشر شده در رسانه از نظر هم راستا نبودن با ارزش‌های ایرانی_اسلامی،عدم رعایت رده‌بندی سنی، عدم تطبیق اطلاعات اثر با محتوای آن و... اولا به رسانه امکان اعلام وجود داشته باشد؛ در درجه دوم وبگاهساترا بخشی را برای دریافت گزارش‌های مردمی در نظر گرفته است که کاربران امکان مراجعه به آن و ثبت گزارش‌های خود را دارند. ویدربارهنحوهدریافتنکاتوانتقاداتکاربرانسکوهاخاطرنشانکرد:مادارایدونوعرسانهناشرمحوروکاربرمحورهستیم.مسئولانهردونوعاینرسانهموظفهستند،زمینهگزارش‌هایمردمیرافراهمآورند.بنابراینبایستیبهطورحتمرسانهاینامکانرافراهمکندتابهعنوانمثالبرایگزارشمشاهدهمحتوایمنتشرشدهدررسانهازنظرهمراستانبودنباارزش‌هایایرانی_اسلامی،عدمرعایترده‌بندیسنی،عدمتطبیقاطلاعاتاثربامحتوایآنو...اولابهرسانهامکاناعلاموجودداشتهباشد؛دردرجهدوموبگاهساترابخشیرابرایدریافتگزارش‌هایمردمیدرنظرگرفتهاستکهکاربرانامکانمراجعهبهآنوثبتگزارش‌هایخودرادارند.وی افزود: وقتی گزارشی در این بخش ثبت شود ما از رسانه مطالبه می‌کنیم و قاعدتا در این شرایط، رسانه اصلاحات را مدنظر قرارمی‌دهد. ویافزود:وقتیگزارشیدراینبخشثبتشودماازرسانهمطالبهمی‌کنیموقاعدتادراینشرایط،رسانهاصلاحاترامدنظرقرارمی‌دهد.مقیسه در ادامه خاطرنشان ساخت: در این شرایط که تعداد محتواها بسیار بالاست بازبینی‌ها به روش‌های مختلفی روی سرویس بهانجام می‌رسند. البته نه برای همه محتواها. بنابراین محتوای بارگذاری شده لزوما مورد تایید ساترا نیست و بازبینی نشده است. اگرخانواده‌ها محتوای مورد داری را مشاهده کردند می‌توانند گزارش دهند. هرچه میزان بازدید بالاتر رود، به همان نسبت میزان بازبینی همبالا می‌رود اما درنهایت به سمتی پیش می‌رویم که تمامی محتواهای حرفه‌ای رسانه‌ها دارای بازبینی باشند. مقیسهدرادامهخاطرنشانساخت:دراینشرایطکهتعدادمحتواهابسیاربالاستبازبینی‌هابهروش‌هایمختلفیرویسرویسبهانجاممی‌رسند.البتهنهبرایهمهمحتواها.بنابراینمحتوایبارگذاریشدهلزوماموردتاییدساترانیستوبازبینینشدهاست.اگرخانواده‌هامحتوایموردداریرامشاهدهکردندمی‌توانندگزارشدهند.هرچهمیزانبازدیدبالاتررود،بههماننسبتمیزانبازبینیهمبالامی‌رودامادرنهایتبهسمتیپیشمی‌رویمکهتمامیمحتواهایحرفه‌ایرسانه‌هادارایبازبینیباشند.مقیسه خاطر نشان کرد: درصدد هستیم محتواهایی که مورد بازبینی ساترا قرار گرفته‌اند را با قرار دادن یک نشان مشخص کنیم تا مردمبه‌واسطه دیدن این نشان به محتوای بازبینی شده اطمینان پیدا کنند. مقیسهخاطرنشانکرد:درصددهستیممحتواهاییکهموردبازبینیساتراقرارگرفته‌اندراباقراردادنیکنشانمشخصکنیمتامردمبه‌واسطهدیدنایننشانبهمحتوایبازبینیشدهاطمینانپیداکنند.وی راجع به حمایت‌های مختص به رسانه‌های مشمول رتبه‌بندی ساترا عنوان کرد: سازمان صدا و سیما یا ساترا برای تنظیم‌گری ایجابیرسانه‌های صوت‌و تصویر فراگیر دارای مجوز از این سازمان، حمایت‌هایی را در نظر گرفته است. به عنوان مثال تقریبا ماهانه تعدادیمحتوا صدا و سیما متناسب با ایام را در اختیار رسانه‌ها قرار می‌دهد. تاکنون هفت بسته محتوایی شامل 100 قطعه محتوا اعم از فیلم،سریال و برنامه صدا و سیما را برای آنها درنظر گرفته‌ایم. این بسته‌ها به‌صورت رایگان در اختیار رسانه‌ها قرار گرفته است که رسانه‌هااین امکان را دارند بهای آنها را از کاربران دریافت کنند. ویراجعبهحمایت‌هایمختصبهرسانه‌هایمشمولرتبه‌بندیساتراعنوانکرد:سازمانصداوسیمایاساترابرایتنظیم‌گریایجابیرسانه‌هایصوت‌وتصویرفراگیردارایمجوزازاینسازمان،حمایت‌هاییرادرنظرگرفتهاست.بهعنوانمثالتقریباماهانهتعدادیمحتواصداوسیمامتناسبباایامرادراختیاررسانه‌هاقرارمی‌دهد.تاکنونهفتبستهمحتواییشامل100قطعهمحتوااعمازفیلم،سریالوبرنامهصداوسیمارابرایآنهادرنظرگرفته‌ایم.اینبسته‌هابه‌صورترایگاندراختیاررسانه‌هاقرارگرفتهاستکهرسانه‌هااینامکانرادارندبهایآنهاراازکاربراندریافتکنند.مقیسه افزود: همچنین رسانه‌ها در این بسته‌های محتوایی امکان داشتن شبکه‌های صدا و سیما به صورت قاب اختصاصی (iframe) رادر اختیار داشته‌اند. مورد دیگر رایگان شدن هزینه‌های بازبینی محتوا است که پیش از این با دریافت هزینه همراه بود. جلساتمشاوره‌‌ای اعم از مشاوره‌های کسب و کار و اقتصادی و دوره‌های آموزشی برای مدیران رسانه‌ها در دانشکده صدا و سیما در آغاز کارو دریافت دانشنامه از جمله این حمایت‌ها است. مقیسهافزود:همچنینرسانه‌هادراینبسته‌هایمحتواییامکانداشتنشبکه‌هایصداوسیمابهصورتقاباختصاصی(iframe)رادراختیارداشته‌اند.مورددیگررایگانشدنهزینه‌هایبازبینیمحتوااستکهپیشازاینبادریافتهزینههمراهبود.جلساتمشاوره‌‌ایاعمازمشاوره‌هایکسبوکارواقتصادیودوره‌هایآموزشیبرایمدیرانرسانه‌هادردانشکدهصداوسیمادرآغازکارودریافتدانشنامهازجملهاینحمایت‌هااست.رییس سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت‌و تصویر فراگیر(ساترا)، درخصوص چگونگی پخش مسابقات فوتبال جام جهانی 2022 قطر در رسانه‌های صوت‌و تصویر فراگیر گفت: این مسابقات از شبکه سه سیما، ورزش و فراتر و همچنین شبکه‌های مختلف رادیویی بهشکل زنده  با کیفیت 4 K و از طریق تلوبیون که آی‌پی‌تی‌وی متعلق به صدا و سیماست و آی‌پی‌تی‌وی‌های طرف قرارداد که شامل پنجشرکت هستند، پخش خواهند شد. به جز این موارد نیز به مجوزگیرندگان ساترا به صورت قاب اختصاصی (iframe) این بازی‌ها ارائهمی‌شود. رییسسازمانتنظیممقرراترسانه‌هایصوت‌وتصویرفراگیر(ساترا)،درخصوصچگونگیپخشمسابقاتفوتبالجامجهانی2022قطردررسانه‌هایصوت‌وتصویرفراگیرگفت:اینمسابقاتازشبکهسهسیما،ورزشوفراتروهمچنینشبکه‌هایمختلفرادیوییبهشکلزندهباکیفیت4 Kوازطریقتلوبیونکهآی‌پی‌تی‌ویمتعلقبهصداوسیماستوآی‌پی‌تی‌وی‌هایطرفقراردادکهشاملپنجشرکتهستند،پخشخواهندشد.بهجزاینمواردنیزبهمجوزگیرندگانساترابهصورتقاباختصاصی(iframe)اینبازی‌هاارائهمی‌شود.وی درخصوص حمایت از رسانه‌ها عنوان کرد: برخی اوقات رسانه‌ها در عملکرد خود دچار تخلفاتی می‌شوند که به ازای این تخلفاترتبه‌هایی از آنها کاسته می‌شود اما بعدا جبران می‌کنند؛ در همین راستا ما برای حمایت از آنها همواره در نظر داریم طرازی مثبتداشته باشند. اگر رسانه‌ای به عنوان رسانه متخلف شناخته شود ولو اینکه این تخلفات منجر به تعلیق مجوز آن نشده باشد مشمولحمایت‌ها نخواهد بود. اما اکثر رسانه‌ها منظم هستند و از حمایت‌های ساترا بهره‌مند می‌شوند. ویدرخصوصحمایتازرسانه‌هاعنوانکرد:برخیاوقاترسانه‌هادرعملکردخوددچارتخلفاتیمی‌شوندکهبهازایاینتخلفاترتبه‌هاییازآنهاکاستهمی‌شودامابعداجبرانمی‌کنند؛درهمینراستامابرایحمایتازآنهاهموارهدرنظرداریمطرازیمثبتداشتهباشند.اگررسانه‌ایبهعنوانرسانهمتخلفشناختهشودولواینکهاینتخلفاتمنجربهتعلیقمجوزآننشدهباشدمشمولحمایت‌هانخواهدبود.امااکثررسانه‌هامنظمهستندوازحمایت‌هایساترابهره‌مندمی‌شوند.مقیسه در پایان درمورد کاهش بحث سلیقه در اعمال ممیزی‌های آثار رسانه‌های صوت‌و تصویر فراگیر خاطرنشان کرد: برای کاهشاحتمال سلیقه‌ای دیده شدن ممیزی‌ها، کارگزاری‌های بیرونی که مسئول ممیزی بودند را حذف کردیم و در حال حاضر این امر، توسطبازبین‌های سازمان به انجام می‌رسد که باعث وجود وحدت رویه است. همچنین ضوابط موجود در این حوزه را در وبگاه ساترا منتشرکرده‌ایم؛ علاوه بر آن تمامی تولیدکنندگان و مسئولان محتوایی رسانه‌ها در ابتدای کار خود، آموزش‌های لازم را می‌بینند. برگزاری جلساتمشاوره‌ای برای برطرف کردن هر ایراد گرفته شده نیز وجود دارد. ما همواره درصددیم تا بیشترین تعامل را با رسانه‌ها برقرار کنیم تاکمترین اختلاف سلیقه را شاهد باشیم. مقیسهدرپایاندرموردکاهشبحثسلیقهدراعمالممیزی‌هایآثاررسانه‌هایصوت‌وتصویرفراگیرخاطرنشانکرد:برایکاهشاحتمالسلیقه‌ایدیدهشدنممیزی‌ها،کارگزاری‌هایبیرونیکهمسئولممیزیبودندراحذفکردیمودرحالحاضراینامر،توسطبازبین‌هایسازمانبهانجاممی‌رسدکهباعثوجودوحدترویهاست.همچنینضوابطموجوددراینحوزهرادروبگاهساترامنتشرکرده‌ایم؛علاوهبرآنتمامیتولیدکنندگانومسئولانمحتواییرسانه‌هادرابتدایکارخود،آموزش‌هایلازمرامی‌بینند.برگزاریجلساتمشاوره‌ایبرایبرطرفکردنهرایرادگرفتهشدهنیزوجوددارد.ماهموارهدرصددیمتابیشترینتعاملرابارسانه‌هابرقرارکنیمتاکمتریناختلافسلیقهراشاهدباشیم.باشگاه خبرنگاران جوانفرهنگی هنریرادیو تلویزیون
شناسه خبر: 874108